Tổng quan về đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; về kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; cách phân loại đơn vị sự nghiệp, các lĩnh vực sự nghiệp công lập, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, mức độ tự chủ về biên chế, tự chủ về kinh phí của đơn vị sự nghiệp công lập, trích lập các quỹ, chi bổ sung thu nhập, chi thu nhập tăng thêm, việc sử dụng quỹ tăng thu, tiết kiệm chi, công tác kiểm soát chi, quy trình kiểm soát chi thường xuyên, kiểm soát chi thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp công lập, so sách điểm khác biệt giữa nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP …

Từ khóa: thong tu huong dan nghi dinh 43 – P1_ Bài 8_ Điểm khác biệt giữa nghị định 43 và Nghị định 16 – Kiểm soát chi thường xuyên – 2018, thong tu huong dan nghi dinh 43 – P1_ Bài 8_ Điểm khác biệt giữa nghị định 43 và Nghị định 16 – Kiểm soát chi thường xuyên – 2018, thong tu huong dan nghi dinh 43 – P1_ Bài 8_ Điểm khác biệt giữa nghị định 43 và Nghị định 16 – Kiểm soát chi thường xuyên – 2018

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *