Với Bar Chart, loại chart mà ai trong số chúng ta đề đã biết và dễ dàng làm quen với nói. Thông qua công cụ Tableau, bạn có thể 1. Thể hiện giá trị 2. So sánh …

Từ khóa: tableau hướng dẫn – Bar Chart với Tableau, tableau hướng dẫn – Bar Chart với Tableau, tableau hướng dẫn – Bar Chart với Tableau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *