Những quy định Dân sự và hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự

Tổng hợp văn bản hướng dẫn các vấn đề trong Bộ luật Dân sự 2015
I. Cư trú:
1. Luật Cư trú 2006
2. Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP
3. Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú
4. Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
5. Thông tư 81/2011/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành
6. Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
7. Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
II. Về tố tụng dân sự:
1. Bộ luật tố tụng dân sự 2015
2. Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự
3. Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính
4. Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử
5. Công văn 152/TANDTC-PC năm 2017 giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu
6. Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án
III. Về hợp đồng
1. Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường
2. Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
3. Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
4. Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
5. Luật thương mại 2005
IV. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
1. Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
2. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
3. Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
4. Thông tư 11/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch
5. Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
6. Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
7. Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ
8. Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/04/2019
9. Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/09/2019
V. Tài sản về đất đai
1. Luật đất đai 2013
2. văn bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013
VI. Hộ tịch
1. Luật hộ tịch 2014
2. Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
3. Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
4. Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
VII. Quốc tịch
1. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008
2. Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014
3. Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
4. Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
5. Thông tư 08/2010/TT-BTP hướng dẫn mẫu giấy tờ và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch
6. Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

Từ khóa: nghị quyết hướng dẫn bộ luật dân sự 2015 – Bộ luật dân sự Việt Nam, nghị quyết hướng dẫn bộ luật dân sự 2015 – Bộ luật dân sự Việt Nam, nghị quyết hướng dẫn bộ luật dân sự 2015 – Bộ luật dân sự Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *