Đăng Ký Kênh:
Tìm kiếm kênh: daot096@gmail.com
Yêu cầu: server phải được cài đặt Java JDK: Link hướng dẫn:
Note: nếu chỉ cài đặt Tomcat không thôi thì web sẽ chạy port 8080. sắp tới sẽ có 1 video hướng dẫn đổi port tomcat thành 80, và 1 video hướng dẫn dùng nginx làm Proxy để chuyển hướng từ port 80 của nginx thành 8080 của Tomcat
Phần 2 đổi port 8080 thành 80
Phần 3 dùng nginx làm proxy

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng tomcat – CentOS 7| Cài đặt apache Tomcat 9, hướng dẫn sử dụng tomcat – CentOS 7| Cài đặt apache Tomcat 9, hướng dẫn sử dụng tomcat – CentOS 7| Cài đặt apache Tomcat 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *