SASS/SCSS là một chương trình tiền xử lý CSS (CSS preprocessor). Nó giúp bạn viết CSS theo cách của một ngôn ngữ lập trình, có cấu trúc rõ ràng, rành mạch …

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng sass – Hướng dẫn sử dụng SCSS #1 – Cài đặt môi trường (Hướng dẫn lập trình), hướng dẫn sử dụng sass – Hướng dẫn sử dụng SCSS #1 – Cài đặt môi trường (Hướng dẫn lập trình), hướng dẫn sử dụng sass – Hướng dẫn sử dụng SCSS #1 – Cài đặt môi trường (Hướng dẫn lập trình)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *