Học Excel 123

– Ban muốn biết tổng điểm thi của mình đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng các bạn hãy sử dụng hàm RANK
– Cú pháp: Rank(giá trị cần sắp xếp,vùng dữ liệu để sắp xếp, kiểu sắp xếp).
Trong đó:
Kiểu sắp xếp có 2 giá trị:
+ giá trị =0 sắp xếp theo kiểu giảm dần.
+ giá trị =1 sắp xếp theo kiểu tăng dần.

Từ Excel 2010 trở đi hàm RANK được chia làm 2 RANK.AVG VÀ RANK.AQ

Để biết được cách dùng cụ thể các bạn hãy xem video nhé!
#RANK
#RANK.AVG
#RANK.AQ

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng hàm rank – 04. Nhóm hàm Rank, Rank.AVG, Rank.AQ, hướng dẫn sử dụng hàm rank – 04. Nhóm hàm Rank, Rank.AVG, Rank.AQ, hướng dẫn sử dụng hàm rank – 04. Nhóm hàm Rank, Rank.AVG, Rank.AQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *