Đây là video hướng dẫn chi tiết cách để tính khối lượng san nền theo lưới ô vuông. Khi chúng ta có 2 file tọa độ thực tế hiện trạng và tọa độ thiết kế.

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng civil 3d – 4. Calculate Cut & Fill Volumes using Autocad Civil 3D | Tính khối lượng san nền theo lưới ô vuông|, hướng dẫn sử dụng civil 3d – 4. Calculate Cut & Fill Volumes using Autocad Civil 3D | Tính khối lượng san nền theo lưới ô vuông|, hướng dẫn sử dụng civil 3d – 4. Calculate Cut & Fill Volumes using Autocad Civil 3D | Tính khối lượng san nền theo lưới ô vuông|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *