Trong học phần phương pháp phần tử hữu hạn này chúng ta chỉ cần dùng v12 là đủ cho các bài toán cần xét. Ở đây các phần tử chưa bị gộp chung thành 1 …

Từ khóa: huong dan cai ansys 15 – [ANSYS APDL] Cách cài đặt ANSYS v12, huong dan cai ansys 15 – [ANSYS APDL] Cách cài đặt ANSYS v12, huong dan cai ansys 15 – [ANSYS APDL] Cách cài đặt ANSYS v12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *