Hướng dẫn cách lấy code facebook mà không cần phải mua hay xin của ai mới nhất

Hướng dẫn cách lấy code facebook mà không cần phải mua hay xin của ai mới nhất 1

Cách lấy code facebook đang là chủ đề hót với số lượng tìm kiếm lớn. Hôm nay Wiki19 sẽ chia sẻ tới bạn đọc cách thức lấy code facebook mà không cần phải mua hay xin của ai đơn giản, nhanh chóng.

Bạn có thể dụng cách này để reset lại mật khẩu facebook của mình khi facebook không gửi mã code về địa chỉ email hay trong một số trường hợp khác

Hướng dẫn cách lấy code facebook

Bước 1: Sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập tài khoản mà không có mật khẩu

lấy code facebook

Đăng nhập vào tài khoản facebook

Bước 2: Chọn “Quên mật khẩu”

lấy code facebook

Chọn quên mật khẩu

Bước 3: Chọn “không phải của bạn”

Nếu bạn muốn lấy code facebook của người khác bạn chọn như hình

Nếu bạn muốn lấy code facebook của người khác bạn chọn như hình

Bước 4: Nhập email của tài khoản facebook bạn cần lấy code facebook và nhấn “Tìm kiếm”

Bước 5: Chọn sử dụng tài khoản Google của tôi và ấn tiếp tục. Khi đó cửa sổ thông báo sẽ hiện lên như trên, ta chọn “OK”

lấy code facebook

Chọn “OK”

lấy code facebook

Cửa sổ mới hiện như hình

Bước 6: Ấn f12, mà tìm đoạn như hình dưới

lấy code facebook

Tìm đoạn mã như hình trên

Sau đó chuột phải và chọn “Edit as HTML”, và đoạn code chính là hình dưới.

lấy code facebook

Chọn edit as HTML

lấy code facebook

Đây chính là đoạn mã code facebook mà bạn cần

Đoạn mã thu được trong ví dụ này như sau:

<div class=”_li” id=”u_0_2″><div class=”_3_s0 _1toe _3_s1 _3_s1 uiBoxGray noborder” data-testid=”ax-navigation-menubar” id=”u_0_3″><div class=”_608m”><div class=”_5aj7 _tb6″><div class=”_4bl7″><span class=”mrm _3bcv _50f3″>Chuyển tới</span></div><div class=”_4bl9 _3bcp”><div class=”_6a _608n” aria-label=”Trợ lý điều hướng” aria-keyshortcuts=”Alt+/” role=”menubar” id=”u_0_4″><div class=”_6a uiPopover” id=”u_0_5″><a role=”menuitem” class=”_42ft _4jy0 _55pi _2agf _4o_4 _63xb _p _4jy3 _517h _51sy” href=”#” style=”max-width:200px;” aria-haspopup=”true” aria-expanded=”false” rel=”toggle” id=”u_0_6″><span class=”_55pe”>Các phần của trang này</span><span class=”_4o_3 _3-99″><i class=”img sp_ysWGHcYH7cK sx_aeecfc”></i></span></a></div><div class=”_6a _3bcs”></div><div class=”_6a mrm uiPopover” id=”u_0_7″><a role=”menuitem” class=”_42ft _4jy0 _55pi _2agf _4o_4 _3_s2 _63xb _p _4jy3 _4jy1 selected _51sy” href=”#” style=”max-width:200px;” aria-haspopup=”true” tabindex=”-1″ aria-expanded=”false” rel=”toggle” id=”u_0_8″><span class=”_55pe”>Trợ giúp về trợ năng</span><span class=”_4o_3 _3-99″><i class=”img sp_ysWGHcYH7cK sx_4bd13e”></i></span></a></div></div></div><div class=”_4bl7 mlm pll _3bct”><div class=”_6a _3bcy”>Nhấn <span class=”_3bcz”>alt</span> + <span class=”_3bcz”>/</span> để mở menu này</div></div></div></div></div><div id=”pagelet_bluebar” data-referrer=”pagelet_bluebar”><div id=”blueBarDOMInspector”><div class=”_53jh”><div class=”loggedout_menubar_container”><div class=”clearfix loggedout_menubar”><div class=”lfloat _ohe”><h1><a href=”https://www.facebook.com/” title=”Vào Trang chủ Facebook”><i class=”fb_logo img sp_rotgem0VnQW sx_6eb7e5″><u>Facebook</u></i></a></h1></div></div></div></div></div></div><div id=”globalContainer” class=”uiContextualLayerParent”><div class=”fb_content clearfix ” id=”content” role=”main”><div class=”_4-u5 _30ny”><form method=”post” action=”/recover/password/write/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1″ onsubmit=”” id=”u_0_9″><input type=”hidden” name=”jazoest” value=”2607″ autocomplete=”off”><input type=”hidden” name=”lsd” value=”AVo5R59d” autocomplete=”off”><div class=”mvl ptm uiInterstitial uiInterstitialLarge uiBoxWhite”><div class=”uiHeader uiHeaderBottomBorder mhl mts uiHeaderPage interstitialHeader”><div class=”clearfix uiHeaderTop”><div class=”rfloat _ohf”><h2 class=”accessible_elem”>Chọn mật khẩu mới</h2><div class=”uiHeaderActions”></div></div><div><h2 class=”uiHeaderTitle” aria-hidden=”true”>Chọn mật khẩu mới</h2></div></div></div><div class=”phl ptm uiInterstitialContent”><div class=”mbm pam uiBoxLightblue”>Bạn có thể đổi mật khẩu ngay lập tức vì bạn đang đăng nhập tài khoản email trên trình duyệt này.</div><div class=”mvm uiP fsm”>Tạo mật khẩu mới có tối thiểu 6 ký tự. Mật khẩu mạnh là mật khẩu được kết hợp từ các ký tự, số và dấu câu.</div><table role=”presentation” class=”_3stn”><tbody><tr class=”_41sx _3stt”><th class=”_3sts”><label for=”password_new”>Mật khẩu mới</label></th><td class=”_480u”><input type=”text” class=”inputtext _55r1 _41sy” id=”password_new” name=”password_new” tabindex=”1″ autocomplete=”off” aria-describedby=”password_new_status”><button class=”_42ft _4jy0 _41s- _517i _517h _51sy” tabindex=”2″ id=”password_new_show” type=”button”>Ẩn</button><button class=”_42ft mls _4jy0 _517i _517h _51sy” onclick=”show_pwd_help(); return false;” tabindex=”3″ type=”button”>?</button><div id=”password_new_status”><span class=”accessible_elem”>Xem thẻ trợ giúp để biết phản hồi về mật khẩu</span></div></td></tr></tbody></table></div><div class=”uiInterstitialBar uiBoxGray topborder”><div class=”clearfix”><div class=”rfloat _ohf”><button value=”1″ class=”_42ft _42fu selected _42g-” id=”btn_continue” name=”btn_continue” type=”submit”>Tiếp tục</button><button class=”_42ft _42fu” type=”button” id=”skip_button”>Bỏ qua</button></div><div class=”pts”></div></div></div></div></form></div></div><div class=””><div id=”pageFooter” data-referrer=”page_footer” data-testid=”page_footer”><ul class=”uiList localeSelectorList _2pid _509- _4ki _6-h _6-j _6-i” data-nocookies=”1″><li>Tiếng Việt</li><li><a class=”_sv4″ dir=”ltr” href=”https://en-gb.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0″ onclick=”require(&quot;IntlUtils&quot;).setCookieLocale(&quot;en_GB&quot;, &quot;vi_VN&quot;, &quot;https://en-gb.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0&quot;, &quot;www_list_selector&quot;, 0); return false;” title=”English (UK)”>English (UK)</a></li><li><a class=”_sv4″ dir=”ltr” href=”https://zh-tw.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0″ onclick=”require(&quot;IntlUtils&quot;).setCookieLocale(&quot;zh_TW&quot;, &quot;vi_VN&quot;, &quot;https://zh-tw.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0&quot;, &quot;www_list_selector&quot;, 1); return false;” title=”Traditional Chinese (Taiwan)”>中文(台灣)</a></li><li><a class=”_sv4″ dir=”ltr” href=”https://ja-jp.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0″ onclick=”require(&quot;IntlUtils&quot;).setCookieLocale(&quot;ja_JP&quot;, &quot;vi_VN&quot;, &quot;https://ja-jp.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0&quot;, &quot;www_list_selector&quot;, 2); return false;” title=”Japanese”>日本語</a></li><li><a class=”_sv4″ dir=”ltr” href=”https://ko-kr.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0″ onclick=”require(&quot;IntlUtils&quot;).setCookieLocale(&quot;ko_KR&quot;, &quot;vi_VN&quot;, &quot;https://ko-kr.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0&quot;, &quot;www_list_selector&quot;, 3); return false;” title=”Korean”>한국어</a></li><li><a class=”_sv4″ dir=”ltr” href=”https://th-th.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0″ onclick=”require(&quot;IntlUtils&quot;).setCookieLocale(&quot;th_TH&quot;, &quot;vi_VN&quot;, &quot;https://th-th.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0&quot;, &quot;www_list_selector&quot;, 4); return false;” title=”Thai”>ภาษาไทย</a></li><li><a class=”_sv4″ dir=”ltr” href=”https://fr-fr.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0″ onclick=”require(&quot;IntlUtils&quot;).setCookieLocale(&quot;fr_FR&quot;, &quot;vi_VN&quot;, &quot;https://fr-fr.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0&quot;, &quot;www_list_selector&quot;, 5); return false;” title=”French (France)”>Français (France)</a></li><li><a class=”_sv4″ dir=”ltr” href=”https://es-la.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0″ onclick=”require(&quot;IntlUtils&quot;).setCookieLocale(&quot;es_LA&quot;, &quot;vi_VN&quot;, &quot;https://es-la.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0&quot;, &quot;www_list_selector&quot;, 6); return false;” title=”Spanish”>Español</a></li><li><a class=”_sv4″ dir=”ltr” href=”https://pt-br.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0″ onclick=”require(&quot;IntlUtils&quot;).setCookieLocale(&quot;pt_BR&quot;, &quot;vi_VN&quot;, &quot;https://pt-br.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0&quot;, &quot;www_list_selector&quot;, 7); return false;” title=”Portuguese (Brazil)”>Português (Brasil)</a></li><li><a class=”_sv4″ dir=”ltr” href=”https://de-de.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0″ onclick=”require(&quot;IntlUtils&quot;).setCookieLocale(&quot;de_DE&quot;, &quot;vi_VN&quot;, &quot;https://de-de.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0&quot;, &quot;www_list_selector&quot;, 8); return false;” title=”German”>Deutsch</a></li><li><a class=”_sv4″ dir=”ltr” href=”https://it-it.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0″ onclick=”require(&quot;IntlUtils&quot;).setCookieLocale(&quot;it_IT&quot;, &quot;vi_VN&quot;, &quot;https://it-it.facebook.com/recover/password/?u=100046905036119&amp;n=lJPhcUtwUs&amp;ars=openid_connect&amp;fl=default_recover&amp;lgdin_eml=1&amp;sih=0&quot;, &quot;www_list_selector&quot;, 9); return false;” title=”Italian”>Italiano</a></li><li><a role=”button” class=”_42ft _4jy0 _517i _517h _51sy” rel=”dialog” ajaxify=”/settings/language/language/?uri=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Frecover%2Fpassword%2F%3Fu%3D100046905036119%26n%3DlJPhcUtwUs%26ars%3Dopenid_connect%26fl%3Ddefault_recover%26lgdin_eml%3D1%26sih%3D0&amp;source=www_list_selector_more” href=”#” title=”Hiển thị thêm ngôn ngữ”><i class=”img sp_8TNJhCppFOs sx_bd91b1″></i></a></li></ul><div id=”contentCurve”></div><div id=”pageFooterChildren” role=”contentinfo” aria-label=”Liên kết trang web Facebook”><ul class=”uiList pageFooterLinkList _509- _4ki _703 _6-i”><li><a href=”/r.php” title=”Đăng ký Facebook”>Đăng ký</a></li><li><a href=”/login/” title=”Đăng nhập Facebook”>Đăng nhập</a></li><li><a href=”https://messenger.com/” title=”Xem Messenger.”>Messenger</a></li><li><a href=”/lite/” title=”Facebook Lite dành cho Android.”>Facebook Lite</a></li><li><a href=”https://www.facebook.com/watch/” title=”Lướt xem video của chúng tôi trên tab Watch.”> Watch </a></li><li><a href=”/directory/people/” title=”Lướt xem thư mục con người của chúng tôi.”>Danh bạ</a></li><li><a href=”/directory/pages/” title=”Lướt xem thư mục trang của chúng tôi.”>Trang</a></li><li><a href=”/pages/category/”>Hạng mục Trang</a></li><li><a href=”/places/” title=”Xem những địa điểm nổi tiếng trên Facebook.”>Địa điểm</a></li><li><a href=”/games/” title=”Xem trò chơi trên Facebook.”>Trò chơi</a></li><li><a href=”/directory/places/” title=”Lướt xem thư mục địa điểm của chúng tôi.”>Vị trí</a></li><li><a href=”/marketplace/” title=”Mua bán trên Facebook Marketplace.”>Marketplace</a></li><li><a href=”https://pay.facebook.com/” target=”_blank” title=”Tìm hiểu thêm về Facebook Pay”>Facebook Pay</a></li><li><a href=”/directory/groups/” title=”Lướt xem danh mục nhóm.”>Nhóm</a></li><li><a href=”https://www.oculus.com/” target=”_blank” title=”Tìm hiểu thêm về Oculus”>Oculus</a></li><li><a href=”https://portal.facebook.com/” target=”_blank” title=”Tìm hiểu thêm về Portal from Facebook”>Portal</a></li><li><a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F&amp;h=AT3Ga1QINiJkAmCre58X0I8a7nR5hEEV3bjvVV706LVmw1e9o5rONSxdXLFdzbI1VqJSLo6_38VTJq1ZZAVzpn6GpGcOJRaZcnixN3nMt-rlyY7JGYvrdh6heze0Ec_2kEn63p3LfSuIUDaZNYPhoA” title=”Hãy xem Instagram” target=”_blank” rel=”noopener nofollow” data-lynx-mode=”asynclazy”>Instagram</a></li><li><a href=”/local/lists/245019872666104/” title=”Lướt xem thư mục Danh sách địa phương của chúng tôi.”>Địa phương</a></li><li><a href=”/fundraisers/” title=”Quyên góp cho các mục đích có ý nghĩa.”>Chiến dịch gây quỹ</a></li><li><a href=”/biz/directory/” title=”Lướt xem thư mục Dịch vụ Facebook của chúng tôi.”>Dịch vụ</a></li><li><a href=”/votinginformationcenter/?entry_point=c2l0ZQ%3D%3D” title=”Xem Trung tâm thông tin bỏ phiếu.”>Trung tâm thông tin bỏ phiếu</a></li><li><a href=”/facebook” accesskey=”8″ title=”Đọc blog của chúng tôi, khám phá trung tâm tài nguyên và tìm cơ hội việc làm.”>Giới thiệu</a></li><li><a href=”/ad_campaign/landing.php?placement=pflo&amp;campaign_id=402047449186&amp;extra_1=auto” title=”Quảng cáo trên Facebook.”>Tạo quảng cáo</a></li><li><a href=”/pages/create/?ref_type=site_footer” title=”Tạo Trang”>Tạo Trang</a></li><li><a href=”https://developers.facebook.com/?ref=pf” title=”Phát triển trên nền tảng của chúng tôi.”>Nhà phát triển</a></li><li><a href=”/careers/?ref=pf” title=”Tạo bước ngoặt mới trong sự nghiệp của bạn với công ty tuyệt vời của chúng tôi”>Tuyển dụng</a></li><li><a data-nocookies=”1″ href=”/privacy/explanation” title=”Tìm hiểu về quyền riêng tư của bạn và Facebook”>Quyền riêng tư</a></li><li><a href=”/policies/cookies/” title=”Tìm hiểu về cookie và Facebook.” data-nocookies=”1″>Cookie</a></li><li><a class=”_41ug” data-nocookies=”1″ href=”https://www.facebook.com/help/568137493302217″ title=”Tìm hiểu về Lựa chọn quảng cáo.”>Lựa chọn quảng cáo<i class=”img sp_rotgem0VnQW sx_3d66cf”></i></a></li><li><a data-nocookies=”1″ href=”/policies?ref=pf” accesskey=”9″ title=”Xem lại điều khoản và chính sách của chúng tôi.”>Điều khoản</a></li><li><a href=”/help/?ref=pf” accesskey=”0″ title=”Truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.”>Trợ giúp</a></li><li><a accesskey=”6″ class=”accessible_elem” href=”/settings” title=”Xem và chỉnh sửa cài đặt Facebook.”>Cài đặt</a></li><li><a accesskey=”7″ class=”accessible_elem” href=”/allactivity?privacy_source=activity_log_top_menu” title=”Xem nhật ký hoạt động”>Nhật ký hoạt động</a></li></ul></div><div class=”mvl copyright”><div><span> Facebook © 2022</span></div></div></div></div></div><div></div><span><img src=”https://facebook.com/security/hsts-pixel.gif” width=”0″ height=”0″ style=”display:none”></span></div>

Video hướng dẫn lấy code facebook

Để hiểu rõ hơn về cách làm này, bạn hãy theo dõi video chi tiết dưới đây:

Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video về chủ đề Hướng dẫn cách lấy code facebook mà không cần phải mua hay xin của ai. Rất mong các bạn hài lòng về bài viết, mọi thắc mắc xin comment xuống phía dưới. Mong các bạn ủng hộ website hơn nữa.

Nguồn: wiki19

Có thể bạn quan tâm:

  • Crazy Frog – Axel F (Official Video) mới nhất

  • VẼ TRANH ĐỀ TÀI LỄ HỘI QUÊ EM – LỄ HỘI MÙA XUÂN mới nhất

  • Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Âm Thanh Và Lỗi Máy Không Nhận Card Màn Hình mới nhất

  • Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc Sống mới nhất

  • Tự Học MCSA 2016: Ảo Hóa Hyper-V mới nhất

Xem thêm  CountDown Timer – Tạo đồng hồ đếm ngược bằng macro trong PowerPoint mới nhất

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.