Cách thiết lập và sử dụng IIS trên Windows Server 2019

Theo Microsoft, Web Server (IIS) trong Windows Server 2019 cung ứng một nền tảng bảo mật, dễ quản lý, theo kiểu mô-đun và rất có thể mở rộng để lưu trữ những website, service và ứng dụng một cách đáng tin cậy. Bản phát hành Windows Server 2019 mới của Microsoft đi kèm theo với phiên bản IIS 10. Hướng dẫn này sẽ cho biết cách thiết lập thiết lập và sử dụng IIS trên Windows Server 2019.

thiết lập IIS trên Windows Server 2019

1. Chạy Powershell với quyền admin và thiết lập IIS.

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install IIS with admin tools
PS C:UsersAdministratorvàgt; Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools 

Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  No       Success    {Common HTTP Features, Default Document, D...

# verify running to access to default web site
PS C:UsersAdministratorvàgt; Invoke-WebRequest http://localhost 

StatusCode    : 200
StatusDescription : OK
Content      : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
          <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
          <headvàgt;
          <meta http-equiv="Content-Type" cont...
RawContent    : HTTP/1.1 200 OK
          Accept-Ranges: bytes
          Content-Length: 703
          Content-Type: text/html
          Date: Wed, 28 Aug 2019 02:02:51 GMT
          ETag: "a40a0f9435dd51:0"
          Last-Modified: Wed, 28 Aug 2019 01:57:40 GMT
          Server...
Forms       : {}
Headers      : {[Accept-Ranges, bytes], [Content-Length, 703], [Content-Type, text/html], [Date, Wed, 28 Aug 2019
          02:02:51 GMT]...}
          href="http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66138vàamp;clcid=0x409"><IMG alt=IIS
          src="iisstart.png" width=960 height=600vàgt;</Avàgt;; outerText=; tagName=A;
          href=http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66138vàamp;clcid=0x409}}
ParsedHtml    : System.__ComObject
RawContentLength : 703

2. Chạy Server Manager và nhấp vào Add roles and features.

Nhấp vào Add roles and features
Nhấp vào Add roles and features

3. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

4. Chọn Role-based or feature-based installation.

Chọn Role-based or feature-based installation
Chọn Role-based or feature-based installation

5. Chọn host bạn muốn thêm những service.

Chọn host bạn muốn thêm các service
Chọn host bạn muốn thêm những service

6. Tích vào hộp Web Server (IIS).

Tích vào hộp Web Server (IIS)
Tích vào hộp Web Server (IIS)

7. những tính năng bổ sung được yêu cầu để thêm IIS Server. Nhấp vào nút Add Features > Next.

Thêm các tính năng bổ sung
Thêm những tính năng bổ sung

8. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

9. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

10. Đây là phần chọn những tính năng của Web Server. Hãy chọn những tính năng mà bạn muốn thêm. Trong ví dụ này, những tùy chọn mặc định được không thay đổi. Tất nhiên, bạn cũng rất có thể thêm những tính năng này sau khi thiết lập IIS.

Chọn các tính năng của Web Server
Chọn những tính năng của Web Server

11. Nhấp vào nút Install.

Nhấp vào nút Install
Nhấp vào nút Install

12. Sau khi kết thúc thiết lập, nhấp vào nút Close.

Nhấp vào nút Close
Nhấp vào nút Close

13. Chạy trình duyệt web và truy cập vào localhost, sau đó bạn cũng có thể có thân xác minh IIS có đang chạy bình thường không.

Xác minh IIS có đang chạy bình thường không
Xác minh IIS có đang chạy bình thường không
 • Cách thiết lập Hyper-V trên Windows Server 2019

Sử dụng IIS trên Windows Server 2019

1. Chạy Powershell với quyền admin và cấu hình như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# show Sites list : [Default Web Site] is only set
PS C:UsersAdministratorvàgt; Get-web site 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
Default Web Site 1  Started  %SystemDrive%inetpubwwwroot http *:80:

# [Physical Path] is the Document Root
PS C:UsersAdministratorvàgt; Get-ChildItem C:inetpubwwwroot 

  Directory: C:inetpubwwwroot

Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
-a----    8/27/2019  6:57 PM      703 iisstart.htm
-a----    8/27/2019  6:57 PM     99710 iisstart.png

# verify accesses : [iisstart.htm] responds
PS C:UsersAdministratorvàgt; Invoke-WebRequest localhost 

StatusCode    : 200
StatusDescription : OK
Content      : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
.....
.....
ParsedHtml    : System.__ComObject
RawContentLength : 703

# confirm default documents
PS C:UsersAdministratorvàgt; Get-WebConfigurationProperty -Filter "//defaultDocument/files/add" -PSPath "IIS:SitesDefault Web Site" -Name "value" | select value 

Value
-----
Default.htm
Default.asp
index.htm
index.html
iisstart.htm

# create a test page under the Document Root and verify working
# [Write-Output] generates with UTF-16, so specify encoding explicitly with [Out-File]
PS C:UsersAdministratorvàgt; Write-Output "IIS Default Start Page" | Out-File C:inetpubwwwrootDefault.htm -Encoding Default 

# verify accesses
# for [curl.exe], specify extension ⇒ if not specify extension, [curl] is an Alias from [Invoke-WebRequest]
PS C:UsersAdministratorvàgt; curl.exe localhost 
IIS Default Start Page

2. Chạy Start > Server Manager và nhấp vào Tools > Internet Information Services (IIS) Manager.

Nhấp vào Tools > Internet Information Services (IIS) Manager
Nhấp vào Tools > Internet Information Services (IIS) Manager

3. Mở những mục ở bảng điều khiển bên trái, Default Web Site được cấu hình.

Default Web Site được cấu hình
Default Web Site được cấu hình

4. Chọn Default Web Site và nhấp vào Advanced Settings…, sau đó có thân xác nhận những thiết lập như Physical Path (Document Root), v.v…

Chọn Default Web Site và nhấp vào Advanced Settings...
Chọn Default Web Site và nhấp vào Advanced Settings…

5. Mở Default Document, sau đó có thân xác nhận những tài liệu mặc định.

Mở Default Document
Mở Default Document

6. bạn cũng rất có thể xem những tài liệu mặc định.

Bạn có thể xem các tài liệu mặc định
bạn cũng rất có thể xem những tài liệu mặc định

7. Tạo trang test trong Physical Path (Document Root) và xác minh quyền truy cập bằng trình duyệt web.

Tạo trang test trong Physical Path (Document Root)
Tạo trang test trong Physical Path (Document Root)

Chúc bạn tiến hành thành công!

 • Cách thiết lập iSCSI Target trên Windows Server 2019
 • Cách thiết lập Active Directory trên Windows Server 2019
 • Cách thiết lập DNS Server trên Windows Server 2019
 • Thiết lập Remote Desktop trên Windows Server 2019
 • Cấu hình SSH Server và SSH Client trên Windows Server 2019
Thứ Năm, 08/04/2021 11:03
56 👨 173
0 comment

Sắp xếp theo
❖
Xóa Đăng nhập để Gửi
Bài viết mới nhất
 • 6 cách sửa lỗi giao diện Dark Theme của File Explorer bị lỗi 6 cách sửa lỗi giao diện Dark Theme của File Explorer bị lỗi
 • Mời tải miễn phí Alien: Isolation và Hand of Fate 2 trên EGS Mời tải miễn phí Alien: Isolation và Hand of Fate 2 trên EGS
 • Vì sao giường khách sạn luôn đặt nhiều gối trên giường dù chỉ 1 người nằm? Vì sao giường khách sạn luôn đặt nhiều gối trên giường dù chỉ 1 người nằm?
 • Cách sử dụng hàm SUMIF trong Google Sheets Cách sử dụng hàm SUMIF trong Google Sheets
 • Stt cố gắng trong cuộc sống giúp nạp năng lượng cho bản thân Stt cố gắng trong cuộc sống giúp nạp năng lượng cho bản thân
 • Cách dùng ứng dụng VECA bán ve chai trên điện thoại Cách dùng ứng dụng VECA bán ve chai trên Dế yêu
sever
 • Cách cài đặt Hyper-V trên Windows Server 2019 Cách thiết lập Hyper-V trên Windows Server 2019
 • Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019 Cách thiết lập và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
 • Cách cài đặt iSCSI Target trên Windows Server 2019 Cách thiết lập iSCSI Target trên Windows Server 2019
 • Cấu hình dịch vụ Lightweight Directory Service – Phần 5 Cấu hình dịch vụ Lightweight Directory Service – Phần 5
 • Xây dựng hệ thống NAS Xây dựng hệ thống NAS
 • Hyena 8.0 - Công cụ quản trị hệ thống toàn diện Hyena 8.0 – Công cụ quản trị hệ thống toàn diện
 • Quản lý Event Log bằng dòng lệnh Quản lý sự kiện Log bằng dòng lệnh
 • Cách cài đặt Exchange Server 2019 Cách thiết lập Exchange Server 2019
 • Cấu hình dịch vụ Lightweight Directory Service – Phần 7 Cấu hình dịch vụ Lightweight Directory Service – Phần 7

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *